Adatkezelési Tájékoztató

Az Adatkezelési Tájékoztató érvényes 2020. szeptember 19-től visszavonásig.

A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy Lipcsei Lajos egyéni vállalkozó és Socius Trinus Kft. (továbbaikban „Adatkezelő”) által üzemeltetett https://www.teislehetszfotos.hu internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (továbbiakban: weboldalakon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában ügyfeleit tájékoztassa. Az adatkezelési tájékoztató kizárólag az adatvédelmi tevékenységgel összefüggésben értelmezhető. Egyéb érdekeltségi, vagy tevékenységi körünkbe tartozó oldalakon önálló adatkezelési tájékoztató kerül elhelyezésre.

A tájékoztatás meghatározza Adatkezelő által vezetett nyilvántartások és adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

név: Lipcsei Lajos ev.
székhely: 2049 Diósd, Diófasor utca 56.
nyilvántartási szám: 52080395
adószám: 68670603-1-33
bankszámla: 16200106-11595287
e-mail cím: hello@teislehetszfotos.hu

név: Socius Trinus Kft.
képviseli: Lipcsei Lajos
székhely: 2049 Diósd, Diófasor u. 56
cégjegyzékszám: 13-09-191963
adószám: 23587366-2-13
közösségi adószám: HU23587366
bankszámla: 16200209-17072296
e-mail cím: info@sociustrinus.hu

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatokat kivételes odafigyeléssel kezelünk. Elsősorban magánszemélyekkel állunk kapcsolatban és e kapcsolatok során személyes adataikhoz őáltaluk férünk hozzá.

Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbávisszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben azadatközlő nem a saját személyes adataitadja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések

Információ kérés, kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés célja: érintettel kapcsolatfelvétel
Adattovábbítás: nincs
Az adattovábbítás jogalapja: nincs
Az adatok törlésének határideje: érintett kérdésének megválaszolása után nem tárolunk személyes adatokat

Hírlevelére történő feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése
Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére (ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében)
Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
Az adatok törlésének határideje: visszavonásig
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; az adatkezelő partnerei által meghirdetett ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése

Letölthető anyag megrendelése

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően a törvényi kötelezettségteljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás érdekében
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím
Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése; digitális anyag e-mailben történő elküldése; felmerülő technikai problémák megoldása
Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére (ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében); OTP mobil szolgáltató Kft. részére (bankkártyás fizetés); KBOSS.hu Kft. részére (számlák kiállítása és tárolása)
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év (törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig); telefonszám: érintett kérésére
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az anyag letöltésének ellehetetlenülése

Jelentkezés workshopra

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően a törvényi kötelezettségteljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás érdekében
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím
Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése; felmerülő technikai problémák megoldása
Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére (ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében); OTP mobil szolgáltató Kft. részére (bankkártyás fizetés); KBOSS.hu Kft. részére (számlák kiállítása és tárolása)
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év (törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig); telefonszám: érintett kérésére
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a workshop információról szóló értesítések elmaradása

Tanfolyam megvásárlása

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően a törvényi kötelezettségteljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás érdekében
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím
Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése; zárt tanfolyami felület hozzáférése; felmerülő technikai problémák megoldása
Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére (ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében); OTP mobil szolgáltató Kft. részére (bankkártyás fizetés); KBOSS.hu Kft. részére (számlák kiállítása és tárolása)
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
Az adatok törlésének határideje: érintett visszavonásáig (törvényi kötelezettség okán 9 évig nem törölhető); telefonszám: érintett kérésére Az adatok törlése után az érintett megvásárolt tanfolyami anyagaihoz többé nem fér hozzá.
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a tanfolyam hozzáférésének ellehetetlenülése

Klubtagság

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően a törvényi kötelezettségteljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás érdekében
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név és cím
Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése; zárt klub felület hozzáférése; felmerülő technikai problémák megoldása
Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére (ügyfél-kapcsolati rendszer működtetése érdekében); OTP mobil szolgáltató Kft. részére (ismétlődő bankkártyás fizetés); KBOSS.hu Kft. részére (számlák kiállítása és tárolása)
Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
Az adatok törlésének határideje: érintett visszavonásáig (törvényi kötelezettség okán 9 évig nem törölhető); telefonszám: érintett kérésére Az adatok törlése után az érintett klub anyagaihoz többé nem fér hozzá.
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a klubtagság ellehetetlenülése

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvételi és a jelentkezési űrlap kitöltése, valamint a hírlevélre feliratkozás esetén.

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. tv. 169.  § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, valamint hírlevelek küldése. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.

A tudomásunkra jutott adatokat az Info tv-ben és jelen tájékoztatásban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át.

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy jelentkezési űrlapon keresztül érkező személyes adatokat addig tároljuk, míg annak törlését a feliratkozó nem kéri. A tárhelyünkön automatikus törlődik az adat amint a feliratkozó a számára küldött levélben rákattint a leiratkozás gombra.

A hírlevélre feliratkozott felhasználók személyes adatainak törlése a leiratkozással egyidőben megtörténik.
A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

Rendelkezés személyes adatokkal

Ügyfeleink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy ügyfeleink milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 15 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, hogy módosítsuk ügyfelünk valamely személyes adatát (például megváltozott az e-mail cím).

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes, ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri, ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban kérhető, hogy ügyfelünk személyes adatait zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az ügyfelünk megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig tovább tároljuk a személyes adatot, ezt követően töröljük.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítunk, felhasználunk.

Adatok felfedése külső felek számára

Adatkezelő külső felek számára semmilyen formában nem értékesít vagy adja tovább a felhasználó személyes adatát anélkül, hogy a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően ehhez előbb beleegyezést ne kérne. Adatkezelő minden munkatársa és megbízottja elkötelezettséget vállal a személyes adatok védelme mellett, és Adatkezelőhöz hasonló adatvédelmi szabályzatok alapján járnak el. Az adatok átadhatók olyan webtárszolgáltató partnerek és egyéb felek számára, akik az adatkezelő segítségére vannak a webhely tervezésében és működtetésében, a szolgáltatások teljesítésében vagy az adatok elemzésében. Ezek a felek a felhasználó személyes adatait kizárólag a rájuk bízott feladat elvégzéséhez használják fel, és kötelezettséget vállalnak az adatok védelmére. Adatkezelő a személyes adatokat ezenkívül a törvény által megkövetelt esetekben is kiadja.

Levelezési szolgáltatások, adatrögzítés, adatfeldolgozás

SalesAutopilot Kft.
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Elérhetőség: (+36) 1 490 0172
Internetes elérhetőség: http://www.marketingszoftverek.hu
Adatfeldolgozás célja: Érdeklődő és vásárlói adatok tárolása, és marketing célzatú kommunikáció támogatása a szoftver segítségével.
Továbbított adatok köre: Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai

Számlázás

KBOSS.hu Kft.
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Elérhetőség: info@szamlazz.hu
Internetes elérhetőség: https://www.szamlazz.hu/
Adatfeldolgozás célja: Vásárlásokhoz kötődő számlázási adatok kezelése a kiállításhoz
Továbbított adatok köre: Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai

Fizetés

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1143 Budapest, Hungária körút 17.
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@simple.hu
Internetes elérhetőség: http://simplepay.hu
Adatfeldolgozás célja: biztonságos online bankkártyás fizetés
Továbbított adatok köre: Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai

Könyvelés

Peringer Kft.
Cím: 1158 Budapest, Pestújhelyi út 21.
Elérhetőség: hperinger@t-online.hu
Internetes elérhetőség: http://www.peringerkonyvelo.hu
Adatfeldolgozás célja: Vásárlásokhoz kötődő számlázási adatok kezelése a könyveléshez
Továbbított adatok köre: Felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai

Cookie és biztonság

A sütiktől nem kell tartani, semmilyen biztonsági kockázatot nem rejt a használatuk, sőt nagyon is hasznosak! Csupán arra valók, hogy könnyebbé tegyék a látogató számára az internetezést!

Tájékoztató

2015. október 1-én az Adatvédelmi Törvény, személyes adatok védelmével kapcsolatos több rendelkezése módosult. Az EU-s jogszabályokhoz igazodva a hazai honlapokon is kötelező a látogató beleegyezését kérni, ha a honlap cookie-kat (sütiket) helyez el a látogató gépén. Az adatkezelés jogszerűségéhez alapvetően az érintett hozzájárulása szükséges, és a hozzájárulás csak akkor érvényes, ha az megfelelő, részletes tájékoztatáson alapul. Ezért szükséges a honlapokon az Adatvédelmi Tájékoztató részeként a cookie-król is írni.

Mik azok a cookie-k?

A cookie (süti) egy kisméretű, szöveges fájl, amit a böngészőprogram egy-egy honlap kérésére a látogató számítógépén eltárol. A honlapok ezekben a sütiknek nevezett fájlokban tárolják az ideiglenes, de számukra fontos információkat, mint például a látogató beállításait, ugyanis ezek segítségével azonosítják őket, figyelik meg böngészési szokásaikat, és nyomon követik azt is, ha egy adott honlapot korábban meglátogatott már a felhasználó.

A sütiknek köszönhetjük azt, ha a böngészőnkben a kezdőoldalak mindig a megszokott módon jelennek meg, és azt is, hogy nem kell újra és újra belépnünk a Facebook-ra, vagy a Gmail-be (mert a honlap a süti által megjegyzi, hogy korábban már bejelentkeztünk), de azt is, ha egy webáruházban a termékeket a kosárba tettük, mivel az akkor is ott marad, ha vásárlás közben elnavigálunk a honlapról és csak később látogatunk újra vissza.

Cookie-k harmadik féltől

A honlapon megjelenő hirdetések és statisztikák kedvéért a honlapjaink böngészése során harmadik fél (pl. a Google) is elhelyezhet cookie-t a látogató számítógépén. Ennek célja lehet, hogy a látogatót érdeklő hirdetések jelenhessenek meg a számára, vagy hogy statisztikát készíthessünk a honlapunk látogatóiról és azok böngészési szokásairól.

Honlapunk által használt harmadik fél általi sütik, illetve más hasonló programok
a Google AdWords remarketing szolgáltatása,
a Google Analytics szolgáltatása.

Amennyiben többet szeretnél tudni arról, hogyan használja a Google a cookie-kat a partner honlapokon, itt olvashatja el:
https://www.google.hu/policies/technologies/cookies/

Cookie-k használata a honlapon

Bizonyos cookie-k használatára a mi honlapunknak is szüksége van. A cookie-k használatának tiltása esetén ez és hasonló, cookie kezelésére épülő funkciók nem fognak működni.

Amennyiben a böngészőben engedélyezve van a cookie-k fogadása, ezt az általunk fejlesztett honlapok által küldött cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulásnak is tekintjük. Amennyiben nem szeretnél ehhez hozzájárulni, tiltsd le a cookie-k használatát a böngészőben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel a sütik célja az általunk fejlesztett honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy nem leszel képesek honlapunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a honlap a tervezettől eltérően fog működni böngésződben.

A cookie-k kezelése a böngészőben

A sütiket a böngésző tárolja és küldi vissza a honlap számára, amíg az adott honlapon tartózkodsz. A cookie-k fogadására vonatkozó engedélyeket és tiltásokat a böngésző beállításainál változtathatjuk meg.

Egyes böngészőkben webhelyenként állíthatók be szabályok a cookie-k kezeléséhez, így adatok használatát pontosabban szabályozhatjuk. Ez azt jelenti, hogy lehet letiltani és törölni a cookie-kat az összes webhelyről, kivéve azokat, amelyekben megbízunk.

Léteznek olyan cookie-k, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek, illetve olyanok is, melyek minden esetben meghívásra kerülnek, amikor újra megnyitjuk ugyanazt a honlapot, amely korábban már elhelyezte a böngészőben a sütit.

Ha többet szeretnél megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézd át a böngésző utasításait vagy súgóját.

Szerzői jogok

Idézet vs. plágium

A https://www.teislehetszfotos.hu internetes oldal, aldomainjei, és a kapcsolódó közösségi oldalak tartalma, a fényképek és írások, beleértve a hírlevél sorozatokat, a blogbejegyzéseket, facebook, instagram postokat, mind a Te is lehetsz fotós! projekt. szellemi tulajdonát képezik, melyet szerzői jogok védenek. A weboldal engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos! Nem módosíthatók, és nem készíthető belőlük más mű. Kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos!

Az oldalon található tudásanyagot azért adjuk közre, hogy ezekkel a gondolatokkal Látogatóink gazdagodjanak. Sok év tanulásának, munkájának, tapasztalatának eredményeként tettünk szert a tudásunkra. Ha hasznos tartalmat találsz, bátran építsd be a saját tudásodba! Mi is ezt tettük mások gondolataival. A világ attól lesz jobb, ha megosztjuk és nem eltitkoljuk, amit tudunk. Azonban kedves Látogató, nyilván Te sem szeretsz úgy dolgozni, hogy másvalaki semmit nem tesz a sikerért, másolással sajátjává teszi a munkádat. Mi sem.

Természetesen az oldal tartalmára engedély nélkül hivatkozhatsz, azonban, ha ennél többet szeretnél, vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy a használathoz megadhassuk az engedélyt.

Diósd, 2020.09.19.